تــــمــــاس بـــا مــــا

 
 دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک 82
 تلفن: 75076000
 فکس: 76251124
 صندوق پستی: 119-16555
 
پست الکترونیک: info@htdf.ir