گشایش خط اعتباری جدید صندوق توسعه فناوری های نوین

1/12/2020 5:33:09 PM
از ابتدای فروردین 1398 خط اعتباری جدید صندوق توسعه فناوری های نوین نزد صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شد در ماههای منتهی به پایان سال 1397، با مساعدت ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی جناب آقای دکتر وحدت و همکاران گرامی ایشان، گشایش خط اعتباری جدید برای صندوق توسعه فناوری های نوین ابلاغ گردید. این امر کمک بسزایی جهت ارائه خدمات مالی تسهیل شده به شرکتهای دانش بنیان و فناور توسط صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های نوین، نموده است.